Hälytysraha sopimus

Jos hyvinvointialueen työntekijä kutsutaan ylimääräiseen vuoroon, hälytysraha on 100 euroa

Julkaistu 2.1.2023

Hyvinvointialueen henkilöstöjaosto on hyväksynyt hälytysrahan maksuperusteet 9.1.–30.4.2023 väliselle ajalle.

Hälytysraha on 100 euroa, ja se maksetaan, kun hyvinvointialueen työntekijä kutsutaan ylimääräiseen työvuoroon lähimmän 5 vuorokauden aikajaksolla. 

Ennen kuin henkilöstöä kutsutaan ylimääräiseen vuoroon ja hälytysrahasopimus tulee sovellettavaksi, on kartoitettava, onko vuorossa oleva henkilöstön määrä riittävä toimintojen turvaamiseksi tai voidaanko toiminta turvata muilla järjestelyillä. Jos toiminnan turvaamiseksi on välttämätöntä lisätä resurssia, käytetään ensisijaisesti niin sanottuja sisäisiä sijaisia ja toissijaisesti ulkopuolisia sijaisia. Hyvinvointialueen omaa henkilöstöä kutsutaan lisä- tai ylityöhön vain, jos sisäisiä tai ulkopuolisia sijaisia ei ole saatavissa.

Tarkemmat ehdot hälytysrahan maksuperusteista

 

  • Hälytysraha maksetaan kutsuttaessa vapaalta ylimääräiseen työvuoroon lähimmän 5 vrk:n aikajaksolla.
  • Hälytysrahaa ei makseta, mikäli kutsu edellyttää työhön saapumista enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työvuoron alkamista.
  • Hälytysraha maksetaan myös vielä työvuorossa olevalle henkilölle, jos hänen kanssaan sovitaan ylimääräisestä työvuoroista lähimmän 5 vrk:n aikajaksolla.
  • Hälytysrahaa ei makseta työvuorovaihdoksista.
  • Hälytysraha maksetaan sopimusten mukaisten työaikakorvausten lisäksi myös silloin, kun työntekijä oman suunnitellun työvuoronsa lisäksi tekee työnantajan pyynnöstä kaksoistyövuoron. Kaksoistyövuoroa sovelletaan myös tapauksiin, joissa työntekijä tekee ensin täyden aamuvuoron ja sen lisäksi samana vuorokautena alkavan täyden yövuoron. Kaksoistyövuoron tulee kattaa 2 työvuoroa, ja toisen työvuoron tulee jatkua vähintään 4 tuntia ensimmäisen työvuoron päättymisen jälkeen.
  • Tilanteessa, jossa työntekijä on hälytetty työvuoroon ja hän joutuu tekemään myös toisen samana vuorokautena alkavan työvuoron, maksetaan vain yksi hälytysraha.

Hälytysrahan soveltamisohje

Ylimääräisen työvuoron pitää aina perustua työntekijän sairastumisen tai muun äkillisen poissaolon paikkaamiseen tai pakottavaan potilashoidolliseen tilanteeseen, jossa työvuoroon joudutaan lisäämään työntekijöitä. Kaksoistyövuoron teettämisen tulee olla potilasturvallisuuden ja työsuojelun näkökulmasta poikkeuksellinen toimenpide, johon voidaan kutsua vasta, kun kaikki muut vaihtoehdot on selvitetty.

Peräkkäisten työvuorojen yhteispituus voi olla enintään 15 tuntia, työaikalain vuorokausilepoaikaa koskevat määräykset huomioiden.

Työvuorolistaan tulee olla lisätietoja-kohdassa merkittynä hälytyksen tekijä, päivämäärä, kellonaika, peruste (esim. varahenkilöä tai sijaista ei saatu) ja hälytysrahan euromäärä, jotta hälytysraha maksetaan.

Esihenkilöiden on huolehdittava siitä, että työ- ja virkaehtosopimusten määräykset ja paikallisten sopimusten ehdot päivittäisestä lepoajasta ja viikoittaisesta vapaa-ajasta täyttyvät.

Tätä ohjetta sovelletaan Lapin hyvinvointialueella palveluksessa oleviin Sote-sopimuksen, KVTESin ja Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n piiriin kuuluviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin pois lukien pelastuslaitoksen henkilöstö.

Lisätietoja antaa oma HR-tiimisi.